อบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม 60 คน

ภาพการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.