ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานรองรับเด็กเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลาจำนวน 3 แห่ง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย ได้ให้คำแนะนำตามหมวด 3 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็ก ข้อ 18 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีสุขลักษณะ ตาม (1)-(7) นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.