ให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ

วันที่ 16พฤศจิกายน พ.ศ.2565
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง และ เอส เอฟ ซีเนม่า โรบินสันนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรง โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น

1.ห้องน้ำและห้องส้วม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551)

2.เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

3.มาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.