ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบว่า

1.สถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.มีบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อตกตะกอน ระบบระบายน้ำเสียอุดตัน แจ้งให้ดำเนินการขุดลอกและขุดท่อระบายน้ำบริเวณกำแพงเพื่อไม่ให้น้ำจากการผสมปูนซีเมนต์หรือสิ่งปฏิกูลไหลออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรได้

3.มีเสียงดังบ้างในการประกอบกิจการ แต่มีใบรับรองการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.