การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ให้คำแนะในประเด็น

1.ห้องน้ำและห้องส้วมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551)

2.เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

3.มาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T

4.การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3 Rs และ 5.การระบายอากาศในห้องน้ำและห้องส้วมรวมถึงห้องพัก โดยวิธีธรรมชาติหรือการใช้กลอุปกรณ์ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.