ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน
  2. บทความเรื่อง แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่
  3. บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
  4. บทความเรื่อง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย
  5. บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.