ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. บทความเรื่อง สัญญาซื้อขายที่ดิน
  2. บทความเรื่อง แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต
  3. บทความเรื่อง ข้อมูลการรับบำนาญ
  4. บทความเรื่อง ขอข้อมูลการปราบม็อบ
  5. บทความเรื่อง ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.