สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นางกิตติมา

Read more