การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบุคลากรของหน่วยงานโดยมีระยะเวลายื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมภูนุช ประทุมพันธ์ หรือ คุณอมลวรรณ หนูสวัสดิ์ โทร. 02-2998815 หรือ 02-2998000 ต่อ 155334

Read more

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างเกิน 120,000 บาทในปีภาษี หรือ 10,000 บาทต่อเดือนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 และชำระภาษี (ถ้ามี) ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.thภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 11โรงพยาบาลหัวไทร ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยภายใต้ ตามแนววิถีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพจำนวน 2 หลักสูตร รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คน ตามไฟล์รายละเอียดที่แนบมาด้วย

Read more

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยทางสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละในกรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read more

ขอเชิญ บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา”

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานด้านสุขศึกษา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา” คลิกเลย => https://sites.google.com/view/hedlearning

Read more

ประชาสัมพันธ์…การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 โดยหน่วยงานที่ประสงค์เข้าประกวดจะต้องจัดทำข้อมูลและหลักฐานในแต่ละหัวข้อการประเมิน ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

Read more

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ บทความเรื่อง หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี บทความเรื่อง ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง บทความเรื่อง ทำไมถึงชนะการเสนอราคา บทความเรื่อง เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี บทความเรื่อง สำนวนการสอบสวน

Read more