สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการ ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดสามารถ Download  เอกสารได้ตามนี้

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

Read more

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

Read more