ร่วมขับเคลื่อนนโบายการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกแห่ง ร่วมขับเคลื่อนนโบายการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) สำหรับผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และจัดกิจกรรม
“ตู้เติมรัก ปันสุข” พร้อมกันทั้งจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.