ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง และสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ร่วมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การกำหนดนโยบายสุขภาพ ความปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ภายใต้โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” แก่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

Leave a Reply

Your email address will not be published.