คู่มือ การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

คู่มือ การฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2548

Leave a Reply

Your email address will not be published.