ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างเกิน 120,000 บาทในปีภาษี หรือ 10,000 บาทต่อเดือน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 และชำระภาษี (ถ้ามี) ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.