ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน
โดยมีระยะเวลายื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมภูนุช ประทุมพันธ์ หรือ คุณอมลวรรณ หนูสวัสดิ์ โทร. 02-2998815 หรือ 02-2998000 ต่อ 155334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *