รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพสต./สอน. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.