ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2/หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิปูน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพิปูน จำนวน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.