เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของดม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 รายการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ – นามสกุล

Read more

เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตอบแบบสอบถามกรณี สถานการณ์ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจังหวัดนครศรีธรรมราช – กรุงเทพมหานคร ราคาสูง

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ชนิด 32 slices (รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง)

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566

Read more