เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของดม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.