รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

  • ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา
  • ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.