ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

ด้วยสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569” และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงการจัดงานดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกแบบภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งตามจุดต่างๆ

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569 ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานท่าน ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงและขอความกรุณาแจ้งให้บุคลากรใช้เป็นภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน (โดยรูปภาพพื้นหลังตาม QR Code ในไฟล์แนบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.