โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังนี้
ประเภทรายวัน

  1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทจ้างเหมาบริการ

  1. พนักงานบริการ (ซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานบริการ (ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.