เก็บตัวอย่างน้ำประปา

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 เพื่อต่อใบรับรอง โครงการน้ำประปาดื่มได้ ณ กปภ. สาขาจันดี และ กปภ. สาขาชะอวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.