การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

  1. เอกสารการทำประชาคม
  2. ความเห็นของพนักงานอัยการ
  3. ขอรายชื่อชาติพันธุ์
  4. ขอข้อมูลทะเบียนราษฏร
  5. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.