แนวทางในการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.