ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ด้วยทางสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละในกรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Leave a Reply

Your email address will not be published.