การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.