คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1205/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุเชื้อโควิดที่ระบาดรอบใหม่มีการกลายพันธุ์เชื้ออ่อนลงแต่มีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้น 1.7 เท่า เตือนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังมีการประกาศยกระดับการป้องกันโรคโควิด-19 ว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วพบว่า ยังคงมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่อง และจากข้อมูลของกลุ่มงานระบาดวิทยามีการระบุถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดที่มีระบาดในรอบใหม่พบมีการกลายพันธุ์ โดยตัวเชื้อมีความแรงอ่อนลง แต่กลับมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็น 1.7 เท่าของเชื้อตัวเดิม ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ใน 4 มาตรการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2564) เป็นต้นไป ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งแพร่ระบาดที่เป็นพื้นที่ระดับควบคุมสูงสุดและระดับควบคุม(จำนวน 9 จังหวัด)ต้องกักตัวตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด ,หากสถานที่ใดหรือสถานประกอบการใดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องปิดดำเนินการ 15-30 วัน ,เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคจับตาและเพิ่มความเข้มในการตรวจประเมินตลาด ร้านสะดวกซื้อและสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก หากสถานที่ใดมีความหย่อนยานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้สั่งปิดการดำเนินกิจการในทันทีเป็นระยะเวลา 15-30 วัน รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการกวดขันและบังคับใช้กฎหมาย หากพบมีประชาชนออกจากบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จงใจปกปิดข้อมูลในการเดินทาง และหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด              นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือจากประชาชนจะช่วยให้การป้องกันและควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอให้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT มีการเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ,สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ,ล้างมือบ่อยๆ,มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี) และติดตั้ง/ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พบติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 10 ราย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 6 ราย และรักษาหายแล้ว จำนวน 4 ราย ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดงผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (prd.go.th)

Read more

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1204/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบ ด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS และ แว่น VDO) จำนวน 20 ชุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบ ด้วย Monitor (EKG,BP,O2) ,VDO-HD,Voice,GPS และ แว่น VDO) จำนวน 20 ชุด

Read more

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นางกิตติมา

Read more