ให้คำแนะนำโครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง และ รพ.สต.บ้านสวนจีน ร่วมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การกำหนดนโยบายสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ภายใต้โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” แก่บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.