รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช (กวป.) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช (กวป.)

รายงาน กวป. ครั้งที่/ประจำปีงบประมาณ
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 5/2567
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 4/2567
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2567
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2567
สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2567