แบบสำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค COVID-19 จ.นครศรีธรรมราช