คำสั่ง/ประกาศ/ข้อสั่งการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ 0017.2/ว100 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 การเตียมความพร้อมยกระดับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ที่ นศ 0017.2 / ว 166 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 ขอให้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง