ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังนี้

  1. บทความเรื่อง ใบอนุญาตเปิดคลินิก
  2. บทความเรื่อง ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
  3. บทความเรื่อง โครงการอาหารกลางวัน
  4. บทความเรื่อง เงินค่าตอบแทน
  5. บทความเรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *