แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอส่งแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามสิ่งที่แนบมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ได้ถือปฏิบัติและนำไปจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *