ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Survey)

ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบแบบสอบถามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Survey) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 9 ประเด็น โดยประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล หัวข้อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *