ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System : VIMS)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวัคซีน ครอบคลุมทั้งการวิจัยพัฒนา การผลิต การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการบริหารจัดการวัคซีน สำหรับใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล

ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมใช้งานระบบ ตลอดจนให้ความคิดเห็น เสนอแนะ ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ที่ http://vims.nvi.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *