ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนิติกร กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพรหมคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  • โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  • โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดตามประกาศแนบ

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *