ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย รับโอน ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยกำหนดรับสมัครต้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *