กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเวียนแนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเวียนแนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *