ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏฺิบัติการ รพ.ชะอวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.