สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากพนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทรนนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ อสม.ในพื้นที่ โดยมีนางมารศรี ก้วนหิ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง นางกิตติมา แสนลาวัลย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนังและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับในครั้งนี้
ภาพ//งานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลปากพนัง
ข่าว//งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *