กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพผู้บริโภคบูรณาการ กิจกรรมอาชีวอนามัยในภาระกิจ พอ.สว.

แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ —-> https://forms.gle/hX3tcRQtsgXz4gey5 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวนผู้เข้าประชุม 115 คน เท่านั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published.