ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

แสดงความคิดเห็นได้ที่ ssjmanagement@nakhonsihealth.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075343409 ต่อ 225 ในวันเวลาราชการ

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับกรมธนารักษ์

Read more

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.

การรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

Read more

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.

Read more

การรับ – ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

การรับ – ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

Read more