สำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางการดำเนินงาน และองค์ความรู้ covid -19

         แพทย์หญิงฟ้าใส ภักดิกมล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 กรมการแพทย์ นางปนัดดา กลับรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) EOC เขตสุขภาพที่ 11 ติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16 โดยมีนายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูง ในเขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอแผนการสำรวจข้อมูล NEW NORMAL OF MEDICAL SERVICES REGIONAL 11 ณ ห้องประชุมของหน่วยงานในพื้นที่ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563   บันทึกข้อมูลการสำรวจ จาก Link  บันทึก  NEW NORMAL OF MEDICAL SERVICES REGIONAL 11