คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1549/2563 เรื่องการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *