การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการตรวจราชการ

สรุปผลการตรวจราชการรอบ 1 ของผู้นิเทศ