ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO” เผื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *