ประกาศรับสมัครคัดเลือกผอ.รพช (เชี่ยวชาญ)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ ตำบลนิบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ 075-343409 ต่อ 255 หรือที่ เว็บไซต์ https://www.nakhonsihealth.org/

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 625 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการพัฒนาคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 364 ตารางเมตร ที่ รพ.สต.บ้านบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more