ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ประเด็นการเฝ้าระวังสุขภาพผู้บริโภคบูรณาการ กิจกรรมอาชีวอนามัยในภาระกิจ พอ.สว.

แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ —-> https://forms.gle/hX3tcRQtsgXz4gey5 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (รับจำนวนผู้เข้าประชุม 115 คน เท่านั้น)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตร.ม. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ จำนวน 1 หลัง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-343409 ต่อ 255 หรือที่ เว็บไซต์ https://www.nakhonsihealth.org/

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 625 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงวิมาน

Read more

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการพัฒนาคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more