Overview Overview Search Search Up Up
Category: ก.ควบคุมโรค
Order Files by:
Default
 
Select all files:
Files:
zip.png แบบบันทึกรายงานแบบเคาะประตูบ้านของอสม.นครศรีธรรมราช เรื่องการสำรวจไข้เพื่อป้องกันโรคจากยุงลายและอาการไม่สบายใจ HOT
(1 vote)
Date 2559-10-23 File Size 23.14 KB Download 2,313 Download
zip.png คัดกรองในสถานบริการ HOT
(0 votes)
Date 2559-10-25 File Size 10.02 KB Download 591 Download
zip.png ปรับปรุงคัดกรอง Zika ในหน่วย บริการ HOT
(0 votes)
Date 2559-10-26 File Size 10.39 KB Download 657 Download
zip.png Accident HOT
(0 votes)
Date 2559-12-28 File Size 14.78 KB Download 652 Download

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"