Overview Overview Search Search Up Up
Download details
แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) ตามหนังสือ สป.ที่ 0208.10/ว 246 ลว.3 ก.พ. 63 แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) ตามหนังสือ สป.ที่ 0208.10/ว 246 ลว.3 ก.พ. 63
(5 votes)

 1. การทำ อวช  ปก สารบัญ เอกสารแนบ

 2.การทำ อวช แบบประเมินคุณลักษณะ เอกสารแนบ

 3. อวช คัดเลือก  ข้อ 1-15 เอกสารแนบ

 4. อวช ประเมิน  ข้อ 1-10 เอกสารแนบ

 5. เล่มประเมิน ข้อ 11 เอกสารแนบ

 6. เล่มประเมิน ตอนที่  2  ผลงานที่เป็นผลฯ 10 ข้อ เอกสารแนบ

Version    Downloads 
Size  Created  2563-06-18 
Language    Changed   
Price    Created by  Super User 1 
License    Changed by  Super User 1 
Author       
Website       

This is only a simple document without a file.

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"